homepage header
Onze visie op farmaceutische patiëntenzorg

Onze visie op farmaceutische patiëntenzorg

//Onze visie op farmaceutische patiëntenzorg
Onze visie op farmaceutische patiëntenzorg 2020-06-18T10:58:00+00:00

ONZE VISIE OP FARMACEUTISCHE PATIËNTENZORG
Door middel van farmacotherapie en farmaceutische patiëntenzorg willen we als Hoogravense Apotheken VOF een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en duur van leven van onze klanten. Deze zorg zien we als een continu proces en geven we inhoud door middel van zorgactiviteiten. Deze zorgactiviteiten bestaan uit medicatiebegeleiding, geven van gebruiksinstructies, thuiszorgbegeleiding, voorlichting en adviesgesprekken en documentatie. Ondermeer via (keten) zorgmodules worden deze activiteiten per ziektebeeld inhoud gegeven.

ONZE VISIE OP KWALITEITSBELEID
Het zorglandschap verandert. We leven langer en dat willen we graag zo lang en zo gezond mogelijk doen. We hebben te maken met de gevolgen van een dubbele vergrijzing; een krimpende beroepsbevolking; hogere verwachtingen van de patiënt. Er komen steeds innovatievere behandelingen met geneesmiddelen en de belasting van de zorg in de buurt wordt hoger en complexer. De groep kwetsbare ouderen neemt toe. Er ontstaan meer complexe en chronische ziektebeelden waarmee de multimorbiditeit toeneemt. Langdurige monitoringen begeleiding van de patiënten vraagt om een uitgekiende farmaceutische patiëntenzorg. Apothekers leveren deze farmaceutische patiëntenzorg zodat iedere patiënt zorg op maat krijgt. Gezondheidszorg in 2020 is opgebouwd uit een netwerk rond de patiënt. Dit betekent dat waar mogelijk patiënten in de (omgeving van de) thuissituatie worden ondersteund door samenwerkende zorgverleners. Het organiseren van deze zorg rondom de patiënt vraagt van zorgverleners een meer integrale, mensgerichte benadering. Elke patiënt heeft een eigen kijk op zijn aandoeningen en de behandeling ervan en beschikt over verschillende technologieën en mogelijkheden om zijn eigen zorg te regisseren. Niet iedere patiënt denkt hetzelfde over geneesmiddelen, gaat op eenzelfde manier met geneesmiddelen om en reageert op dezelfde manier op geneesmiddelen. Hij bevindt zich in een netwerk van zorgverleners, die ieder vanuit hun rol en specialismen en volgens eigen professionele standaarden opereren. Apothekers organiseren de zorg vanuit de behoefte van de individuele patiënt.

FARMACEUTISCHE PATIËNTENZORG 2020
Iedereen wil zo lang mogelijk gezond blijven leven en daarbij sociaal en maatschappelijk actief zijn. Veilig, effectief en doelmatig gebruik van geneesmiddelen is hierin cruciaal. De behandeling met geneesmiddelen is complex. Dit komt door de wisselwerking met het unieke lichaam en gedrag van de mens. Apothekers kennen de medicijnen en weten wat het in het lichaam doet. Door een heel individuele farmaceutische patiëntenzorg zorgen apothekers voor een veilig, effectief en doelmatig gebruik van geneesmiddelen. Patiënten met een complex (en langdurig) ziektebeeld krijgen geneesmiddelen op basis van verschillende genetische en klinische profielen. Door het continu vergaren en interpreteren van informatie borgt de apotheker dat de patiënt op optimale farmacotherapie kan rekenen. Na goede informatievoorziening en voorlichting kiezen patiënt en apotheker samen de beste therapie. Dit is ‘shared decision making’. Iedere patiënt heeft een persoonlijk zorgdossier en via dat dossier stemt de patiënt zijn farmaceutische patiëntenzorg af met zijn andere collega zorgverleners.

DE APOTHEKER 2020
De apotheker is de (geneesmiddel) expert op het gebied van gezondheid –gezond worden en gezond blijven, ziektebeheersing en symptoombestrijding. Als maatschappelijk betrokken zorgverlener heeft de apotheker het vertrouwen van zijn patiënten. Hij weet wat er speelt in het leven van zijn patiënten en coacht hen in alle keuzes rondom geneesmiddelen voor een gezond en aangenaam leven. De apotheker reageert op veranderingen die hij waarneemt en signaleert therapiemijdend gedrag bij zijn patiënten.

De apotheker is het baken van kennis over farmaceutische patiëntenzorg in het lokale zorgnetwerk met huisartsen en wijkverpleegkundigen, maar ook in het ziekenhuis. Dat deze samenwerking belangrijk is om zoveel mogelijk gezondheidswinst voor de patiënt te boeken, weet de apotheker. Hij deelt daarom met hen en natuurlijk ook met de patiënt zijn kennis over (nieuwe innovatieve) geneesmiddelen en farmaceutische patiëntenzorg. Dankzij het persoonlijke zorgdossier van zijn patiënt kan hij nauw samenwerken met huisartsen, medisch specialisten en wijkverpleegkundigen. De apotheker adviseert huisarts en medisch specialist vroegtijdig over de behandeling met geneesmiddelen. Voor de patiënt bewaakt hij op die manier de geneesmiddelenafstemming tussen verschillende voorschrijvers.

De apotheek is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor patiënten en kan zijn gehuisvest met andere zorgverleners in een gezondheidscentrum of ziekenhuis. De apotheek is de meest laagdrempelige zorgvoorziening in de wijk. De apotheker kent zijn patiënten en heeft hierdoor een belangrijke signaleer-functie.

Na de opleiding blijven apothekers leren en dragen bij aan de ontwikkeling van het vak. De apotheker is altijd op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen in het vakgebied binnen zijnspecialisme. Bovendien specialiseert de apotheker zich in functies die zich richten op de patiënt, het product, of op andere elementen van de farmacie. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt de apotheker initiatief in de discussie met patiënten, artsen, zorgverzekeraars en overheid over de introductie en toepassing van (kostbare) innovatieve geneesmiddelen. De apotheker draagt bij aan duurzaamheid van het milieu door actief te werken aan een verantwoorde afvoer van geneesmiddelen, het tegengaan van verspilling en aan bewustwording bij patiënten.

UITWERKINGEN TOEKOMSTVISIE FARMACEUTISCHE PATIËNTENZORG 2020
Het kwaliteitsbeleid van de apotheek is erop gericht dat de receptafhandeling en alle andere diensten zijn afgestemd op de wensen en verwachtingen van onze cliënten. Voortdurend zal worden nagegaan wat kan worden verbeterd. De apotheek is er op ingericht en onze medewerkers zijn er voor opgeleid om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te maken.
Het kwaliteitsbeleid wordt uitgevoerd door:

  • Het op peil houden van de kennis en motivatie van medewerkers door overleg, opleiding en training.
  • Voortdurende aandacht voor klantgericht denken en handelen.
  • Het onderhouden van een systeem van werkbeschrijvingen en controle op naleving daarvan.
  • Op kwaliteitsverbetering gerichte projecten.

Maak een afspraak of neem contact op met ons